LocationTime Icon
LWC 2019

BRACKETS

Livi
Bye
Maggie
222
Amy
Anna
Bye
Bye
Abby
Olivia
Bye
Bye
Haley
Margaret
Bye
Bye
Emily
Meredith
Bye
Bye
Faith
Claudia
Bye
Bye
Katie
Shana
Bye
Bye
Gretchen
Jenny
Bye
Bye
Ellie
Livi
344
Maggie
Anna
Abby
233
Olivia
444
Haley
Margaret
Emily
222
Meredith
Faith
Claudia
Katie
444
Shana
444
Gretchen
4
Jenny
Ellie
333
Livi
334
Abby
Olivia
34
Emily
334
Meredith
Katie
333
Shana
4
Ellie
444
Livi
333
Emily
Katie
Ellie
444
Livi
444
Ellie
3

Consolation Bracket

Bye
Amy
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Bye
Jenny
222
Amy
Gretchen
Bye
Claudia
Bye
Faith
Bye
Margaret
Bye
Maggie
Bye
Anna
Bye
Maggie
Bye
Jenny
Gretchen
332
Claudia
Faith
Margaret
Maggie
333
Anna
3
Haley
333
Abby
Gretchen
Olivia
4
Claudia
Meredith
3
Maggie
344
Shana
444
Haley
3
Abby
444
Olivia
44
Maggie
Shana
444
Katie
34
Abby
444
Emily
3333
Shana
3
Abby
Emily
333